Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2012

जग एक कोवळा भास...

भीतीदाटलीआजमनी, कसासावरूसाराडाव, सरल्याआठवणीजणू, पाडूनीहृदयावरघाव...
वाटेभेटावेआजतिला, द्यावेनात्यासनवेनाव, समुद्रीउफाळल्यालाटा, सावरावीबुडतीनाव...
स्वप्नसानुलेपाहिलेजे, पूर्णत्त्वआहेदेणेत्यास, वादळातअडकुनीया, नासेजगण्याचीआस...
आरशातपाहुनीमज, मीसोडलाएकनि:श्वास, लख्खदिसलेत्याडोळ्यांत, जगएककोवळाभास...
- सात्मन (१९-०५-२०१२)